یا صاحب الزمان (عج)   پرنده ام ولی هنوز رنگ پر ندیده ام چقدر بد شدم که از تو یک اثر ندیده ام در انتظار نامه ات نشسته ام هزار سال کنار درب خانه روی نامه بر ندیده ام