یا صاحب الزمان (عج)   پرنده ام ولی هنوز رنگ پر ندیده ام چقدر بد شدم که از تو یک اثر ندیده ام در انتظار نامه ات نشسته ام هزار سال کنار درب خانه روی نامه بر ندیده ام   من آنچنانکه از تو عشق و لطف و مهر دیده ام ز سوی مادر و برادر و پدر ندیده ام اگر چه زهر هجرت از هلاهل است تلخ تر ولی ز داغ هجر تو به جز شکر ندیده ام ز مرغ های این محله هم خبر گذاشتند میان روزنامه از تو من خبر ندیده ام رفاقتی میان ما نمانده ایها الحبیب تو را به عمر خویش قدر یک نظر ندیده ام در آسمان غیبت تو سالهای رفته را چنان…