مناجاتی _ امام زمان عج در خانه ای که اهل آن گرم خزانند باید بسوزانم خودم را تا بدانند معنا گرفته زندگی با سوختن پس اینجا فقط پروانه ها از زندگانند