مناجاتی _ امام زمان عج در خانه ای که اهل آن گرم خزانند باید بسوزانم خودم را تا بدانند معنا گرفته زندگی با سوختن پس اینجا فقط پروانه ها از زندگانند   من از نبودنهای تو فهمیدم این را باید نباشی تا که قدرت را بدانند در ماجرای دوریت من هیچ اما میترسم این ثانیه ها باقی نمانند   جعفر ابوالفتحی