یا صاحب الزمان (عج)   بهار آمد ، بهار ما نیامد نگار گلعذار ما نیامد   من و آفاق و قرآن تا خود صبح سه تا بودیم، چار ما نیامد   نشستم در رهش اما صد افسوس شه دُلدُل سوار ما نیامد   ستاره ها همه رفتند پا بوس ... ولی  "دنباله دار" ما نیامد ...   هزاران بار جان دادیم از هجر به وقت احتضار ما نیامد   همه از ما گذر کردند، اینجا دمی او بر مزار ما نیامد   تمام کوچه را شستیم با اشک دلیل ابتکار ما نیامد   چقدر "عجل فرج " خواندیم ، هر روز دعای ما…