یا صاحب الزمان (عج)   بهار آمد ، بهار ما نیامد نگار گلعذار ما نیامد   من و آفاق و قرآن تا خود صبح سه تا بودیم، چار ما نیامد