یا فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) نور حق از صفر مطلق رو به بالا فاطمه ما خلق باشد تماما رِجس "منها فاطمه" نام حیدر را ببر زهرا اجابت میکند گو الف تا که بسازد یک الفبا فاطمه   چار نور لا حد از کانون او در حرکتند "طاء" و "واو" و "باء" و "آ" و کنه طوبا فاطمه روز اول با ولای مصطفی و مرتضی نشئه ی خلاق را میکرد انشا فاطمه روی تاج رأس خلقت با سر انگشتان وحی دست خط کیست این املای "لولا فاطمه"؟ از قیام قامت معنای او  پر گشته است در دل…