💮السَّلامُ عَلَيْكَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ ...  💮 پر جبریل چه زیباست علم زیباتر ریشه ی چشم دو دنیاست از این طوبا، تر ارتباطیست میان کمر و معرفتت می شود قامت جبریل برایت تا تر