💮السَّلامُ عَلَيْكَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ ...  💮 پر جبریل چه زیباست علم زیباتر ریشه ی چشم دو دنیاست از این طوبا، تر ارتباطیست میان کمر و معرفتت می شود قامت جبریل برایت تا تر    آب هم گریه نموده است برای داغت زین سبب هست که قطره است به هر دریا تر پدرم دست مرا داد به دستت ارباب پدرم جای خود اما تو مرا باباتر بر دل سنگ اثر کرد مصیبت هایت که نموده است غمت دیده ی دشمن را تر این نه نیزه است ، نه تیر است به روی بدنت صبرِ در زینب کبری ست ، شده کبری تر جعفر ابوالفتحی