یا صادق آل محمد خار با مهر تو مانند شقایق می شود سنگ هم با دیدن روی تو عاشق می شود بی ولایت طائر قدس است چون مرغی اسیر حضرت جبریل با حب تو لایق می شود