یا صادق آل محمد خار با مهر تو مانند شقایق می شود سنگ هم با دیدن روی تو عاشق می شود بی ولایت طائر قدس است چون مرغی اسیر حضرت جبریل با حب تو لایق می شود   در خیالش منکرت طی طریقت می کند بی گمان گم میکند ره را ... منافق می شود باد هم در اعترافات اخیرش گفته است سوی او با سوی هوی تو موافق می شود تا کسی پا روی دریای حقایق می نهد بهر او دستان پر مهر تو قایق می شود قلب من وابسته به دنیای فانی گشته و در جوار تو تهی از این علایق می شود من به تو قول شرف دادم که آبادش کنم باش خاطر جمع قبرت مثل سابق می…