💮 السَّلامُ عَلَيْكَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ ...  💮 ای شهپر جبریل فرش پای زائرهات سیمرغ حق پر میزند بر گنبد زیبات مشکات نوری و تو مصباح الهدا هستی عالم چراغان است از آن شمس بی همتات