یا کریم یا رب   حسادت هست آنجائی که شیطان می شود پیدا و آنجائی که طاعت نیست عصیان می شود پیدا   سیاهی ناگهان جای سپیدی را نمی گیرد کپک در قسمتی از گوشه ی نان می شود پیدا