یا کریم یا رب   حسادت هست آنجائی که شیطان می شود پیدا و آنجائی که طاعت نیست عصیان می شود پیدا   سیاهی ناگهان جای سپیدی را نمی گیرد کپک در قسمتی از گوشه ی نان می شود پیدا     چنین بی بند و باریها که نامش نیست آزادی در این آزاد بودن هاست زندان می شود پیدا   اگر دنبال حق رفتی فقط ناحق نمی بینی گهی مقداد ، گه بوذر، و سلمان می شود پیدا   بها دارد بهشتی که به ماها وعده داده اند همیشه پیش دروازه دو دربان می شود پیدا   من و کوی کریمان و دو دست خالی و گریه خدا را شکر چشم…