🍃السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین 🍃 مادرم زاد مرا عشق و نیازم باشی کعبه ی قلب من و قبله ی رازم باشی مادرم داد مرا شیر و دعا کرد: فقط تو به هنگام الم ، سوز و گدازم باشی   آمدم کرببلا پیش ضریحت تا که دم هر صبح خودت پیش نمازم باشی در این خانه مرا کاش معطل نکنی مثل هر دفعه دمی بنده نوازم باشی مهر و مه را به قدم های تو سر می برم تو به منظومه ی جان ، آن مه نازم باشی جعفر ابوالفتحی