السلام علیک یا امیرالمؤمنین یاعلی چه دوزخی چه بهشتی؟ چه شادی و چه عزایی بهشت من نجف است و جهنم از تو جدایی دمی به کلب سرایت نظر نما مه نازم چه می شود که کمی هم ز کلب دل بربایی