السلام علیک یا امیرالمؤمنین یاعلی چه دوزخی چه بهشتی؟ چه شادی و چه عزایی بهشت من نجف است و جهنم از تو جدایی دمی به کلب سرایت نظر نما مه نازم چه می شود که کمی هم ز کلب دل بربایی    مرا به دولت دنیا نبوده میل و نیازی مرا بس است نمایم به درگه تو گدایی دعای خیر پدر را نثار راه پسر کن دعا نما نزند سر ، ز من گناه و خطایی ز حول قبر و قیامت ، ز حشر و عرصه ی وحشت چه باک اگر به مزارم تو پا نهی و بیایی تو صومی و تو صلاتی ، تو حجی و تو زکاتی ز درگه تو رسیده.. رسیده هر که به جایی "فمن یمت یرنی"…