تقدیم به مدافعان حرم (س) به سوی کوی زینبیه پر گرفته اند ز پنجه های شیر حق ، جگر گرفته اند که روبروی داعشی سپر گرفته اند خدا کند که دمی شوم مدافع حرم   چه طعنه ها به میله های این قفس زدند لگد به میل نفس خود به هر هوس زدند فقط برای دختر علی نفس زدند نشد شوم مدافع تو خاک بر سرم مدافعان این حرم مگر چه دیده اند؟ کبوتران عاشقت کجا رسیده اند؟ که از هر آنچه هست و بوده دل بریده اند مرا نظر نما تو را به جان مادرم قسم به هرکسی که خورده شیر پاک ندارد این دلم ز دشمن تو هیچ باک کجاست دشمنت شود به دست من…