تقدیم به مدافعان حرم (س) به سوی کوی زینبیه پر گرفته اند ز پنجه های شیر حق ، جگر گرفته اند که روبروی داعشی سپر گرفته اند خدا کند که دمی شوم مدافع حرم