یا زینب (س)   خدا چه سوز دمی به  نوای زینب داد  چه رزق ها به خلایق ، دعای زینب داد ببین رسالت زینب ،چقدر، ارزش داشت حسین رفت و سرش را برای زینب داد