یا زینب (س)   خدا چه سوز دمی به  نوای زینب داد  چه رزق ها به خلایق ، دعای زینب داد ببین رسالت زینب ،چقدر، ارزش داشت حسین رفت و سرش را برای زینب داد   ز نینوا بشنو این کلام سوزان را نوا به نای شهیدان ، صدای زینب داد شعف به روح مجرد مقام منشورش  شرف به نفس مونث ، حیای زینب داد خدا به هر که شده واقعا دچار علی(ع) به قدر ذره ای از ابتلای زینب داد چو روح، حل شده در امر ذات اقدس بود چه درس ها به "رقیه" فنای زینب داد تکان نداد دو ابرو و دید... زیبا را توان به پای امامش…