مدح حضرت اولیا مخدره زینب (س) رب الاعراش، علی ، عرش معلا زینب(س) آنکه شد بر پدرش لازم الاجرا زینب(س) هر کجا ذکر حسین است همانجا زینب(س) از حسینش علم افراشت به هر جا زینب(س)   "کلهم نورٌ علی نور" و فیهم منشور چه قدر گفت علی"فاطمه" زهرا "زینب" (س) ذره ای فرق ندارد جهت سیر به عرش اگر ای قوم بگوئید "علی" یا "زینب(س)" مرتضی که خودش اعجاز پیمبر باشد کرد اعجاز و سپس گشت هویدا زینب(س) در دلش رب جلی یک نظر انداخت و بعد عشق را دید و ندا داد : "چه…