مدح حضرت اولیا مخدره زینب (س) رب الاعراش، علی ، عرش معلا زینب(س) آنکه شد بر پدرش لازم الاجرا زینب(س) هر کجا ذکر حسین است همانجا زینب(س) از حسینش علم افراشت به هر جا زینب(س)