یا صاحب الزمان عج در این یک هفته ی جاری فقط املات می کردمو عاشق بودنم را بر خودم اثبات می کردم حسادت بر قیام قامت رعنات می کردم اگر ای عشق زیبایم تو را پیدات می کردم