یا صاحب الزمان عج در این یک هفته ی جاری فقط املات می کردمو عاشق بودنم را بر خودم اثبات می کردم حسادت بر قیام قامت رعنات می کردم اگر ای عشق زیبایم تو را پیدات می کردم   وگر یکدم نظر بر آن رخ زیبات می کردمدگر پشت خودم بر در جنات می کردم و بعد از آن به کنج خلوتی تنهات می کردم و لب آماده ی یک بوسه از لبهات میکردم من و دنیایی از حسرت میان قلب غمگینم تو مپسند ای مهم تنها کنار برکه بنشینم جعفر ابوالفتحی