یا امام حسن مجتبی (ع)   بعضی زمانها هر گدائی یا کریم است آن دم حساب یا کریمان با کریم است   هر بار در جا می زنم من در گدائی آقا کرامت می کند.... آقا کریم است   وقتی عنایت می کند بر سائلانش انگار که دنیا و مافیها کریم است   تا بی نهایت می رود طول کرامت من هم گدائی میکنم او تا کریم است   نامش دلیل بخشش آدم شده پس قبل از وجود آدم و حوّا کریم است   مثل حسین فاطمه در بین گودال حتی برای ابن مرجان ها کریم است   از او فقط یک قطره می خواهی عجیب است اندازه ی پهنای صد دریا…