یا امام حسن مجتبی (ع)   بعضی زمانها هر گدائی یا کریم است آن دم حساب یا کریمان با کریم است   هر بار در جا می زنم من در گدائی آقا کرامت می کند.... آقا کریم است