مدح سیدالشهداء (ع) بهشت، زیر قدمهای زائران حسین(ع) خداست، عاشق و معشوق دوستان حسین(ع) مسیح زنده نموده است مرده را ز می اش عجایبی است در اکسیر استکان حسین (ع)