مدح سیدالشهداء (ع) بهشت، زیر قدمهای زائران حسین(ع) خداست، عاشق و معشوق دوستان حسین(ع) مسیح زنده نموده است مرده را ز می اش عجایبی است در اکسیر استکان حسین (ع)     هزار خلق شود خلق از دو دستی که پیاله وار رسد تا به آستان حسین(ع) تمام عرش شده پهن زیر هر قدمش و چشمهای ملک ، فرش پرنیان حسین (ع) سفینه ای که به بحر نجات افتاده است به حرکت آمده از باد و بادبان حسین(ع) به طاق عرش خدا حک شده است این جمله: حیات ، زنده ز فریاد "الامان" حسین (ع) چه نینواست ، همانجا که نی ، خدا گوید چه کربلاست…