حسین جان (ع)   غم میخوریم ، شکر ، غمش هم زیاد هست در بین روضه محتشمش هم زیاد هست   شکر خدا که گریه کنش هم قلیل نیست عیسای روضه ، فیض دمش هم زیاد هست