حسین جان (ع)   غم میخوریم ، شکر ، غمش هم زیاد هست در بین روضه محتشمش هم زیاد هست   شکر خدا که گریه کنش هم قلیل نیست عیسای روضه ، فیض دمش هم زیاد هست   با کمترین هزینه به ثروت رسیده ایم  این اشک بین روضه کمش هم زیاد هست   فهمیده ام ز گریه ی مستان عاشقش که دور مانده از حرمش هم زیاد هست   با سر بدو به سوی درش در بزن فقط ابن الکریم ما کرمش هم زیاد هست   پهلوی نیزه خورده ی این شاه بی کفن کرده ورم... خداااااا.. ورمش هم زیاد هست     جعفر ابوالفتحی