تقدیم به پیشگاه حضرت شاه عبدالعظیم حسنی ( ع ) بر دل هر ذره ای فرمانروایی می کنی شهریاری و به شهر ری خدایی می کنی یک سوال از محضرت دارم عزیز مجتبی این شب جمعه مرا هم کربلایی می کنی؟ جعفر ابوالفتحی