یا صاحب الزمان (عج)   تا آن زمانکه بر لبم از شکوه، آه است اصلا مرا پروانه خواندن اشتباه است   دلداده را باید به آتش داد خوبم دلبسته را در آتش افکندن گناه است