یا صاحب الزمان (عج)   تا آن زمانکه بر لبم از شکوه، آه است اصلا مرا پروانه خواندن اشتباه است   دلداده را باید به آتش داد خوبم دلبسته را در آتش افکندن گناه است     هر کس گنه کرده چو من تا شام قطعا تا صبحدم ذکرش دعای افتتاح است   این خرقه ی تزویر را باید درآرم این آب دیده نه  که آب زیر کاه است   عادت به افتادن نمودیم ای هواخواه در زیر پای لنگ ما از بس که چاه است       با آب دریا پاک گردد سگ؟ محال است جنس میان سینه ام ، ذاتاً سیاه است   من را بغل…