یا عباس (ع)     سگ عباسم و از گفته ی خود دلشادم شیشه ی اشکم و در آب فرات افتادم شیخ ما گفت بگویم : انا کلب الزینب چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم