عید فرمود جَلیس جان احمد حیدر: روزی که در آن گنه نکردی عید است جعفر ابوالفتحی