مدح حضرت زهرا (س)   ام ابیهای پیمبر بود زهرا(س) معشوقه ی زیبای حیدر بود زهرا(س) وقتی قدم میزد میان خانه ی خویش سر تا به پا "الله اکبر" بود زهرا(س)