مدح حضرت زهرا (س)   ام ابیهای پیمبر بود زهرا(س) معشوقه ی زیبای حیدر بود زهرا(س) وقتی قدم میزد میان خانه ی خویش سر تا به پا "الله اکبر" بود زهرا(س)   کفو علی یعنی علی اما مونث با حضرت حیدر برابر بود زهرا(س) حجت برای چارده نور خداوند یعنی که از هر حجتی سر بود زهرا(س) او ذوالفقاری در نیام مرتضی بود خود یک تنه مانند لشکر بود زهرا(س) او روبروی سینه ی مولا سپر شد ترسان نشد بسکه دلاور بود زهرا(س) هر تشنه کامی را خدا سیراب می کرد ساقی اب الکونین و ساغر بود زهرا(س) من یک نسیم از موج دریا…