یا امام زمان (عج) یکدفعه ی دیگر ، آقا تو راهم ده کنج حریم خود، یکدم پناهم ده از هجر روی تو ، چون شمع می سوزم منت سرم بگذار، اذن نگاهم ده