یا حسین (ع) شب جمعه حرم یار حسین را عشق است ذکرمان اول هر کار حسین را عشق است به گمانم که ملاقات کنی حیدر را گر بگویی صد و ده بار حسین را عشق است