مناجاتی - سیدالشهداء (علیه السلام) به اشک دیده اگر خو گرفته چشمانم خوشم چرا که به پای حبیب گریانم سپید مویم و چون ابر ، گریه می بارم ز هجر روی تو یعقوب بیت الاحزانم