مناجاتی - سیدالشهداء (علیه السلام) به اشک دیده اگر خو گرفته چشمانم خوشم چرا که به پای حبیب گریانم سپید مویم و چون ابر ، گریه می بارم ز هجر روی تو یعقوب بیت الاحزانم   چو سائلان حزینت به پات می افتم بیا نظر بنما و بیا مرنجانم مرا به دولت دنیا نبوده هیچ نیاز که نان عشق علی هست زیر دندانم به کیمیای محبت چو زر درخشانم اگرچه من چو اسیران ترک و افغانم اگر که آمدی اینبار ،سوی کاشانه به زیر پا نظری کن که فرش ایوانم چو آهویی که به صحرای زلف تو افتاد ز تیر هر مژه ات زارم و گریزانم ببین که بلبل جانم همیشه…