شهادت   این سیر، روحانیست ، پَر معنا ندارد در این تقرب دردِ سر معنا ندارد عابد شهید است و ولا شهد الشهودش عند النظر را سیم و زر معنا ندارد