شهادت   این سیر، روحانیست ، پَر معنا ندارد در این تقرب دردِ سر معنا ندارد عابد شهید است و ولا شهد الشهودش عند النظر را سیم و زر معنا ندارد   جنت نشین آتش عشق خدا را باید بسوزانی .... شرر معنا دارد آنجا که بنده بند یک "کنُ" گشته دیگر وحدانیت دارد، نفر معنا ندارد از شش جهت او حلِ در ذات ذوات است کردن ورا زیر و زبَر معنا ندارد در باز بوده از ازل ، نگشوده کس باب اصلا در این دلخانه ، دَر معنا ندارد از خود نگو ای بنده گو از خویشِ بی خود "من من " که در این دور و بر معنا ندارد…