یا امیرالمومنین (ع) خدا کند که به میخانه غرق باده بمیرم ز هفت جفتِ عصب جان ز دست داده بمیرم سری به کثرت مور آورم به درگه جانان به کوی نی جفِ جانانه سر نهاده بمیرم   "فمن یمت یرنی" را به طرز خویش درآرم به احترام دو چشم تو ایستاده بمیرم  ابی و ابن تو بودیم و ابن بنت اخ تو اگر غلط ننمایم امامزاده بمیرم به بوی ناوک مژگان استکان دو چشمت ز شیشه سر بزنم تا که بی اراده بمیرم به دست هسته ی رَستای رَست دیده بیفتم به دست دسته ی دستاس، دست داده بمیرم حلال؛ زاده شدم که ، حلال خورده دهانم…