یا امیرالمومنین (ع) خدا کند که به میخانه غرق باده بمیرم ز هفت جفتِ عصب جان ز دست داده بمیرم سری به کثرت مور آورم به درگه جانان به کوی نی جفِ جانانه سر نهاده بمیرم