وای رباب ... این حرف دل زار ، یک مادر بیچاره است فردا که شود زینب ، دعوا سر گهواره است   جعفر ابوالفتحی