یا صاحب الزمان (عج) بیابان را که می گردم نگارم را نمی بینم چنان در معصیت غرقم که یارم را نمی بینم تمام آرزویم همنشینی با گلم بوده من چون خار ، از چه گلعذارم را نمی بینم؟