مناجاتی - مرثیه سیدالشهداء (ع) من هرچه دارم از نداری بر در توست من هرچه دارم از دعای مادر توست بالا نرفتم تا که خاک پات باشم وقتیکه جبریل امین ، خاک در توست