مناجاتی - مرثیه سیدالشهداء (ع) من هرچه دارم از نداری بر در توست من هرچه دارم از دعای مادر توست بالا نرفتم تا که خاک پات باشم وقتیکه جبریل امین ، خاک در توست   یادش بخیر استاد ما بسیار میگفت " این شیخ، تا روز قیامت نوکر توست " دیوانه ی این روضه را دیوانه تر کن دیوانه ای که شاهد چشم تر توست ماه است روی نیزه ی این بی مروت؟ یا خواب میبینم برادر ... این سر توست؟ زیباترین هستی ولی زخمی ترینی من در تعجب مانده ام ... این... پیکر توست؟ معجر برای بستن زخمت که دارم از این به بعد این معجر من…