غزل اخلاقی ، کربلا - سیدالشهداء ع رها ز به به و چه چه ، رها ز بند هوا باش غلام زینب کبری ، اسیر کرب و بلا باش نباش در پی مال و نباش در پی شهرت تو خاک خیمه ی سبز عزیز سبز قبا باش   برای اینکه سعادت شود نسیب تو هردم دخیل ساعد سعد "وسیلت السعدا" باش به اشک دیده و سوز درون سینه عزیزم تو سائلی ز گدایان سیدالشهدا باش به ریسمان خلایق دمی تو چنگ نینداز بگیر ، حبل متین،" تا همیشه را"، سره پا باش بخوان برای همانکه بری ز ظلم و خطا بود بخوان و تا دم مردن ، بری ز ظلم و خطا باش هر آنچه…