مناجات با امام حسین (ع)   کارم اگر گره بخورد نام یار هست همواره بعد فصل زمستان بهار هست   آقا .....ندارم و تو کریمی... نگاه کن... هر لحظه پیش اهل کرم یک ندار هست