حسین جانم ع مرغ حرم چه خواهد ، تا بام تو پریدن از تو به یک اشاره ، از ما به سر دویدن ماییم و شور و شوق تا کربلا رسیدن از تو به یک اشاره ، از ما به سر دویدن   حالی عجیب دارد ، ناز تو را کشیدن از تو به یک اشاره ، از ما به سر دویدن کن قسمت دل ما ، از عالمی بریدن از تو به یک اشاره ، از ما به سر دویدن از عالمی بریدن، غیر از تو را ندیدن از تو به یک اشاره ، از ما به سر دویدن تو عشق و مقتدایی ،می خواهمت شدیدا از تو به یک اشاره ، از ما به سر دویدن   جعفر ابوالفتحی