حسین جانم ع مرغ حرم چه خواهد ، تا بام تو پریدن از تو به یک اشاره ، از ما به سر دویدن ماییم و شور و شوق تا کربلا رسیدن از تو به یک اشاره ، از ما به سر دویدن