تقدیم به مدافعان حرم من که آرامم و در وقت خودش زلزله ام العجل یا ولی الله بود زمزمه ام وای اگر یک سلفی پا به حرم بگذارد کردم آماده برایش سر تیز قمه ام  بخدا گر قدمی بهر سرش بردارم داغ او را به دل مادر او بگذارم   گر بپرسی ز حرامی پدرت اهل کجاست؟؟ پدری داشت اگر جایزه ات کوه طلاست آن که شد دشمن مولا علی و همسر او مادرش در همه جا در همه جا در همه جاست بخدا گر قدمی بهر سرش بردارم تیغ را روی رگ حنجره اش بگذارم زینبی هستم و با گنبد او هموطنم به فدای حرمش این قطعات بدنم بخداوند قسم من هم اویس…