تقدیم به مدافعان حرم من که آرامم و در وقت خودش زلزله ام العجل یا ولی الله بود زمزمه ام وای اگر یک سلفی پا به حرم بگذارد کردم آماده برایش سر تیز قمه ام  بخدا گر قدمی بهر سرش بردارم داغ او را به دل مادر او بگذارم