یا صاحب الزمان عج نظر نما که به پای تو عاشقانه بمیرم ز سحر چشم تو افسون شوم فسانه بمیرم در آستان تو هر دم ز هجر روی تو سوزم اگر مه تو نیاید در آستانه بمیرم