یا صاحب الزمان عج نظر نما که به پای تو عاشقانه بمیرم ز سحر چشم تو افسون شوم فسانه بمیرم در آستان تو هر دم ز هجر روی تو سوزم اگر مه تو نیاید در آستانه بمیرم   دوباره زلف رها کن که باد موی تو باشم ز هر کرانه بیفتم به هر بهانه بمیرم رضا نده که چو مرغی ، میان لانه نشینم خمار دانه بمانم خمار دانه بمیرم منی که ماهی دردم ز شوق آب لبانت چه بهتر است که بیرون ز حوض خانه بمیرم رضا نده مه نازم، منی که تشنه ی نورم بدون رؤیت رویت ، در این زمانه بمیرم غزل شدم که ز پلکت ، کمی ترانه بسازم ز زهر هر مژه نوشم…