برای شهید جهاد مغنیه ز فام قهوه ی چشمت ، کنون که وام گرفتم چه شرم از اینکه بخواهم ، به قهوه خانه بمیرم جعفر_ابوالفتحی