یا مرتضی علی (ع)   جنت کجا و خاک ره کوی مرتضی طوبا کجا و پیچش گیسوی مرتضی ما را شراب وصل علی مست می کند مینا کجا و لذت مینوی مرتضی