یا مرتضی علی (ع)   جنت کجا و خاک ره کوی مرتضی طوبا کجا و پیچش گیسوی مرتضی ما را شراب وصل علی مست می کند مینا کجا و لذت مینوی مرتضی   تنها دلیل اهل نظر در ره خداست آشفتگی گوشه ی ابروی مرتضی دلبرده از رسول و بتول این خدای عشق جانها فدای آن مه دلجوی مرتضی از اهل دوزخ است هر آنکس که با ادب زانو نزد مقابل زانوی مرتضی ویرانه کرد خانه ی آباد اهل ظلم جانم فدای دختر بانوی مرتضی جعفر ابوالفتحی