یا صاحب الزمان (عج)   دیگر بس است صحبت و حرف گزاف و لاف بازار خلوت است و نداریم یک کلاف   جعفر ابوالفتحی