حسین جانم   ای که خود را سگ ارباب حسین میدانی سگ ارباب به هنگام سحر بیدار است   جعفر ابوالفتحی