یا امام سجاد (ع)   یعقوب اگر به جای من زار و خسته بود یعقوب اگر به جای من دلشکسته بود یعقوب اگر نظاره به گودال کرده بود بار سفر به سوی خداوند بسته بود بابای من به زیر سم اسب رفته بود اعضای اطهرش ز مفاصل گسسته بود کشتی اسرعی که مسیر نجات بود پهلو شکسته غمزده در خون نشسته بود آنقدر نیزه خورد که چشمش سپید شد با یک لب ترک زده، تشنه شهید شد   کشتی شکست خورده به طوفان ، حسین من تفسیر نام لولو و مرجان ، حسین من ای پاره های سوره ی انسان ، حسین من کردی مرا تو پاره گریبان ، حسین من دارد برای کار…