زبانحال زینب کبری (سلام الله علیها) یوسفم پیرهنت را که به غارت بردند همه ی اهل حرم را به اسارت بردند بعد از اینکه تن تو زیر سم مرکب رفت بخدا چشم مرا هم به زیارت بردند   آن عقیق یمنی را که به دشمن دادی سوی بازار شلوغی به تجارت بردند تو به عباس بگو نشنود این حرف مرا همه ی اهل حرم را به حقارت بردند خواهرت را که نخورده است به او چشم کسی تو ببین از وسط صحن امارت بردند   جعفر ابوالفتحی