حسین جانم   بیچاره آنکسی که به جای دو قطره اشک مال و منال و درّ و گوهر قسمتش شود ای خوش بحال آنکه به جای هزار کاخ در روضه ی تو دیده ی تر قسمتش شود