حسین جانم   بیچاره آنکسی که به جای دو قطره اشک مال و منال و درّ و گوهر قسمتش شود ای خوش بحال آنکه به جای هزار کاخ در روضه ی تو دیده ی تر قسمتش شود   حتی اگر نشد که ببیند تو را حسین (ع) یک "السلام" وقت سحر قسمتش شود "احلی من العسل" نشد ای عشق لااقل در روضه ی تو طعمِ شکر قسمتش شود ای کاش آنکه می رود اینبار کربلا برق نگاه قرص قمر قسمتش شود  جعفر ابوالفتحی