یا زهرا (س)   پشت در مادر ما بال و پرش سوخت که سوخت پیش چشمان علی موی سرش سوخت که سوخت   آتش دست مهاجم به ته خانه رسید ... نه فقط موی سرش دور و برش سوخت که سوخت