یا زهرا (س)   پشت در مادر ما بال و پرش سوخت که سوخت پیش چشمان علی موی سرش سوخت که سوخت   آتش دست مهاجم به ته خانه رسید ... نه فقط موی سرش دور و برش سوخت که سوخت     هاتف از سمت نبی یک خبری می آورد ... دید با آتش آن در خبرش سوخت که سوخت   دید از روی در خانه حرامی رد شد ... بخدا حضرت زهرا کمرش سوخت که سوخت   گفت: "یا فضه" ، "خذینی" دل زینب ترکید دختر حضرت زهرا جگرش سوخت که سوخت   یادتان هست سر فاطمه را می بوسید ... جای لب های عزیز پدرش سوخت که…