مناجات با امام حسین (ع)   شکر خدا لطف خدایت رو به ما کرد ما را در این دنیا به عشقت آشنا کرد از پیش پرچم می گذشتم ای حسین جان الحق که آقا مادرت ما را صدا کرد   جعفر ابوالفتحی