مناجات با امام حسین (ع) همه ی رحمت حق را به گدا بخشیدند به گدایان خدا دست دعا بخشیدند نفسم تنگ شد از جرم و خطا و نیرنگ تا که رفتم به حریم تو هوا بخشیدند