مناجات با امام حسین (ع) همه ی رحمت حق را به گدا بخشیدند به گدایان خدا دست دعا بخشیدند نفسم تنگ شد از جرم و خطا و نیرنگ تا که رفتم به حریم تو هوا بخشیدند     خیمه ای که همگی جمع در آنیم همان چادر خاکی زهراست به ما بخشیدند وقت رفتن به حرم با دل زارم گفتم شکر لله که به من عشق تو را بخشیدند چه شود بعد زیارت تو بگوئی آقا به همه یک سفر کرببلا بخشیدند جعفر ابوالفتحی