یا صاحب الزمان (عج)   از فضل تو به جود تو، هستم فراری امکان ندارد که شوم از فقر، عاری   من را تحمل کن اگر چه دست تقدیر گاهی اذیت میکند گل را به خاری     روزی تو خواهی آمد اما بی شک آن روز از من نخواهد ماند جز سنگ مزاری ماندم بگریم یا بخندم از سر شوق هر صبح جمعه میکنم با خنده ، زاری   خالق نشاند عاقبت یک صبح جمعه بر دامنت ای دوست، ما را چون غباری   با اشک، چشمم باید از کاسه درآید تا شام ، ما را هست با این دیده ، کاری     جعفر ابوالفتحی