یا صاحب الزمان (عج)   از فضل تو به جود تو، هستم فراری امکان ندارد که شوم از فقر، عاری   من را تحمل کن اگر چه دست تقدیر گاهی اذیت میکند گل را به خاری