مدح مولانا علی (ع) بر دست ساقی در ازل وقتیکه ساغر راست شد نرخ جنون بازی به نرخ مرتضی سر راست شد "من" ها همه "ما" گشته و تحت ولای مغز کل اندام " نفسٍ واحدَه" با اذن حیدر راست شد