مدح مولانا علی (ع) بر دست ساقی در ازل وقتیکه ساغر راست شد نرخ جنون بازی به نرخ مرتضی سر راست شد "من" ها همه "ما" گشته و تحت ولای مغز کل اندام " نفسٍ واحدَه" با اذن حیدر راست شد   در عرش، مرغ حق علی گفت و هماندم در زمین بر ماذنه ها قامت "الله اکبر" راست شد جبریل، آمد محضرش ،خود را به او سائید و بعد از شش جهت بر پیکر روح الامین پر راست شد وقتی نسیم عشق او از بین این دنیا گذشت از خاک تیره قامت صدها پیمبر راست شد هر وقت مرد اِنّما بگذاشت پا در کارزار از ترس…