امّ المصائبی ، نه ، تو  امّ العجائبی الحق که تو ملیکه ی مشرق ، وَ مغربی محشر به دست پاک حسین است دست تو چون بر گناه کل خلایق تو حاجبی از توست زنده حکم خداوند لایزال احیاگر تمام عمل های واجبی آمد به خاک پای تو بوسه زد و پرید جبریل اگر رسیده به اوجِ مراتبی وهابیان اگر به حریم تو پا نهند مانند شیرزن ز حریمت مراقبی ملک دمشق مال تو و نوکران توست وقتی به کل ما خَلَقُ الله ،  صاحبی از یمن یک دعای ابالفضلی شماست وقتی که می رسد به خلائق مواهبی   جعفر ابوالفتحی