بسم_الله_الرحمن_الرحیم مناجاتی سیدالشهداء (ع) گریز به گودال هر جا نگاه دلکشش بر این نگاه افتاد اشکم به راه افتاد و از لبهام، آه افتاد بزم محبت، شاه را هم وزن سائل کرد ؟ یا این ترازو بود که در اشتباه افتاد؟