یا حسین (ع) – گودال   بال و پر زینب خودش بی بال و پر افتاد در خون خود غلطان شد و مثل جگر افتاد   تیر میان سینه اش را زینب کبری (س) تا دید ، یاد مادر و مسمار و در افتاد